Tecniche: daga contro daga

 

 
Daga - Flos Duellatorum Daga - Talhoffer 1 Daga - Talhoffer 2

 

Back